Algemene Voorwaarden

Algemeen
Op alle communicatieproducties van Moor Communicatie zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Moor Communicatie en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 1 Kwaliteit
Moor Communicatie verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing van de opdrachtgever.

Artikel 2 Geheimhouding
Moor Communicatie verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens van de opdrachtgever. Deze geheimhouding blijft ook na beëindiging van de opdracht van kracht.

Artikel 3 Offerte
3.1. Elke offerte is vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven op de offerte.
3.2. Alle in de offertes en/of in bevestigingen genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3.3. Wanneer de opdrachtgever de offerte goedkeurt, is er sprake van een opdracht. Deze opdracht dient bevestigd te worden met een ‘opdrachtbevestiging’. Dit is de offerte die door beide partijen ondertekend is. Ook bij mondeling akkoord of akkoord via email gelden de afspraken op de offerte en deze Algemene Voorwaarden.
3.4. Indien na levering van een advies, concept of tekst aanvulling nodig is, valt dit onder de afgesproken prijs. Een eenmalige herziening is inbegrepen in elke opdracht. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht.

Artikel 4 Tussentijdse wijziging van de opdracht
4.1 Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal apart geoffreerd worden.
4.2 Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Moor Communicatie niet verplicht het communicatiewerk dat nog niet gereed is te leveren. Moor Communicatie heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 Moor Communicatie kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in teksten, adviezen en andere geleverde communicatieuitingen indien de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en er zijn goedkeuring aan heeft gegeven.
5.2 Als de opdrachtgever te kennen heeft gegeven geen controle te willen uitvoeren, is Moor Communicatie niet aansprakelijk voor eventuele fouten. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten over de uitvoering, wanneer benodigde gegevens niet tijdig of niet volledig, deugdelijk en duidelijke aangeleverd worden. Moor Communicatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van derden.
5.3 Moor Communicatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van Moor Communicatie.

Artikel 6 Overmacht
In geval van overmacht bij Moor Communicatie zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gesteld. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. De opdrachtgever is daarbij verplicht het wel uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en te betalen.

Artikel 7 Betaling
7.1 De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen na factuurdatum. Wordt de factuur niet binnen die termijn betaald, volgen maximaal drie herinneringen voor inschakeling van het incassobureau.
7.2 Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt.
7.3 Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.
7.4 Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Moor Communicatie betaling in termijnen verlangen.
7.5 Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Moor Communicatie binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan het hem ter beschikking gestelde te gebruiken.
7.6 Beëindigen opdracht
Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Moor Communicatie redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat zij de opdracht verder vervult, dan heeft Moor Communicatie naast het recht de opdracht neer te leggen, het recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

Artikel 8 Eigen promotie
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Moor Communicatie de vrijheid om het geleverde product te gebruiken voor de eigen publiciteit of promotie.

Artikel 9 Geschillen
9.1 Op elke overeenkomst tussen Moor Communicatie en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
9.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen in onderling overleg. Mocht dit geen uitsluitsel brengen, dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.